zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Jak stawić czoła wyzwaniu starzejącego się społeczeństwa? 25-11-2011

 

Informacja prasowa
 
Jak stawić czoła wyzwaniu starzejącego się społeczeństwa?
Pracodawcy RP i Komitet Farmaceutyczny przy Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce organizują debatę ekspertów przy okazji ogłoszenia raportu „Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek”
* Za 20 lat co czwarty obywatel Polski będzie miał więcej niż 65 lat
* Według Głównego Urzędu Statystycznego do 2060 r. na 3 osoby pracujące będzie przypadało 2 emerytów; liczba osób powyżej 80. r. ż. wzrośnie cztero- lub pięciokrotnie. Koszty opieki nad osobami starszymi wzrosną do 1,1% PKB, a łączne koszty w obszarze polityki zdrowotnej i społecznej wyniosą ok. 15 mld euro rocznie
* Ważnym elementem radzenia sobie z ekonomicznymi konsekwencjami starzenia się społeczeństwa jest zwiększenie dostępności do innowacyjnych metod leczenia oraz profilaktyki zdrowotnej wśród młodych osób, co pozwoli na ograniczenie kosztów oraz umożliwi utrzymanie większej liczby osób w grupie osób aktywnych zawodowo 
* Problem postępującego starzenia się społeczeństw to jeden z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która zakończy się 31 grudnia 2011 r. Ponadto, rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych.
Warszawa, 24 listopada 2011 r. - W dniu dzisiejszym Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komitet Farmaceutyczny przy Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce ogłosili raport „Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek” opracowany przez ekspertów obu tych organizacji. Autorzy dokumentu zwracają uwagę na konieczność podjęcia wielosektorowych działań i współpracy rozmaitych instytucji na rzecz większego wykorzystania innowacji w medycynie, czyli w prewencji, diagnostyce i leczeniu, 
w celu poradzenia sobie z wyzwaniem starzenia się społeczeństwa, zwłaszcza w kontekście dyskusji na temat wydłużenia wieku emerytalnego. Przy okazji publikacji raportu odbyła się debata z udziałem twórców raportu oraz wybitnych specjalistów z dziedziny ekonomii, medycyny, farmakoekonomiki, socjologii i demografii. 
„Starzenie się społeczeństwa to naturalny i nieunikniony proces występujący w każdej wysoko rozwiniętej gospodarce. Jest to wyzwanie, z którym zmaga się obecnie cała Europa Zachodnia i do którego także Polska musi się odpowiednio przygotować. Pracodawcy RP 
z uwagą śledzą zmiany demograficzne, bo przecież to ludzie są największym kapitałem przedsiębiorstw, a tylko zdolni do wykonywania swoich obowiązków pracownicy pozwolą gospodarce się rozwijać” – powiedział dr Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
„Problem starzejącego się społeczeństwa to najważniejszy problem współczesnych cywilizacji o wysokim stopniu rozwoju. W Polsce zagadnienie to ma szczególny wymiar. Demograficzne tendencje wydłużania życia, pojawiające się wskutek tego nowe problemy zdrowotne, głównie przewlekłe choroby niezakaźne, w połączeniu z ekonomicznymi aspektami nie tylko zdrowia, lecz całej ekonomiki – to nowe, nieznane do tej pory zagrożenia i wynikające z nich wyzwania. Problem zdrowego starzenia się naszego społeczeństwa to wielosektorowe zagadnienie. Znajomość rzeczy i intuicja autorów raportu w znakomity sposób wprowadza 
w problem wieloaspektowej wizji naszej populacji za 30-60 lat. Niestety złej wizji” – tak wnioski z raportu podsumował prof. nadzw. dr hab. med. Bolesław K. Samoliński.
 
Autorzy raportu „Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek” zwracają uwagę przede wszystkim na ekonomiczne konsekwencje zmian demograficznych dla polskiej gospodarki i budżetu państwa. Zgodnie z prognozami GUS liczba osób w wieku 65+ zwiększy się z 5,1 mln w 2010 roku (13% populacji) do 8,35 mln 
w 2035 roku (23% populacji). Relacja osób pracujących i niepracujących ulegnie przy tym radykalnemu pogorszeniu. Jeśli w 2007 roku na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadały średnio 553 osoby w wieku nieprodukcyjnym, to w 2035 roku liczba ta wynosić będzie 736, a w 2060 roku już 1070. Tak znaczne obniżenie proporcji będzie miało poważne skutki dla wzrostu gospodarczego. Prognozy Komisji Europejskiej zakładają obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, m.in. właśnie jako skutek kryzysu demograficznego, z poziomu 
ok. 6% w 2007 roku do 1-2,5% po roku 2020.
 
„Starzenie się społeczeństwa będzie miało bezpośrednie skutki finansowe dla systemu finansów publicznych w postaci wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i opieki nad ludźmi starszymi. Szacuje się, iż koszty opieki zdrowotnej między 2007 a 2060 rokiem wzrosną z 4% do 5,4% PKB. Wzrosną również koszty opieki nad osobami starszymi – z 0,4% w 2007 roku do 1,1% w 2060 roku. Łączne koszty w obszarze polityki zdrowotnej i społecznej wzrosną o 2,1% PKB do 2060 roku, co równać się będzie nawet ok. 15 mld euro dodatkowych nakładów 
z budżetu państwa rocznie” – powiedział dr Paweł Gembicki, jeden z autorów raportu, ekspert Pracodawców RP.
 
Wzrost kosztów opieki zdrowotnej nad osobami starszymi będzie związany przede wszystkim z upowszechnianiem się m. in. takich chorób, jak cukrzyca, choroby nowotworowe oraz choroby układu kostnego, które już dzisiaj stanowią znaczny koszt dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. 
 
Autorzy raportu przekonują, że innowacja i postęp w medycynie to klucz do radzenia sobie 
z problemem starzejącego się społeczeństwa, ponieważ może on być rozwiązany jedynie poprzez poprawę wskaźników zdrowotnych, w tym poprzez wydłużenie czasu, gdy ludzie pozostają zdrowi i aktywni, dzięki czemu mogą dłużej uczestniczyć w życiu społecznym przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych ze zwolnieniami lekarskimi, pobytami 
w szpitalach itp. Można to osiągnąć jedynie poprzez postęp w trzech głównych obszarach: prewencji, diagnostyce i leczeniu. Jeżeli już teraz nie będziemy prowadzić systematycznych działań, aby zapewnić pacjentom dostęp do postępu w medycynie, koszty wzrosną do poziomu, który będzie trudny do opanowania.
 
W raporcie przytoczono liczne przykłady na to, jak innowacyjne metody terapeutyczne pozwoliły znacznie ograniczyć koszty związane z hospitalizacją oraz niezdolnością do pracy. Firmy farmaceutyczne opracowały wiele leków, które podnoszą jakość życia pacjentów chorych na raka, a w wielu przypadkach redukują również koszty leczenia. Lek zwany czynnikiem stymulującym kolonie (GM-CSF) pomaga pacjentom, których system immunologiczny został osłabiony w wyniku chemioterapii. Badanie przeprowadzone nad działaniem tego leku w Stanach Zjednoczonych pokazało, że poza polepszeniem jakości życia oraz stanu zdrowia pacjenta, zaoszczędzić można 30 000 dolarów w przeliczeniu na jednego pacjenta w stosunku do kosztów hospitalizacji poniesionych w wyniku przeszczepów szpiku kostnego.
 
Leczenie chorób serca to kolejna dziedzina medycyny, w której w ostatnich latach dokonano
wielkiego postępu. Badania nad statynami, jedną z wielu istniejących grup innowacyjnych leków, wykazały, że w ciągu pięciu lat ich stosowania liczba pobytów w szpitalach została ograniczona o 1/3, skróceniu uległ czas hospitalizacji, a jednocześnie spadła liczba operacji wszczepienia by-passów oraz zabiegów angioplastyki. Z kolei wyniki badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych przez naukowców z Uniwersytetu Duke’a pokazały, że pacjenci przyjmujący beta-blokery żyją dłużej, a ich terapia kosztuje o 3 959 dolarów mniej w porównaniu z innymi formami leczenia. 
 
Przykład „Fińskiego Programu Astmy” prowadzonego w latach 1994-2004 pokazał, że edukacja pacjentów i środowiska medycznego, wczesna diagnoza i aktywne leczenie połączone z promocją badań nad nowymi terapiami znacznie poprawiły opiekę nad chorymi na astmę, zmniejszając jednocześnie jej koszty. Podstawą rozwoju tego programu były badania przeprowadzone przez prof. Haahtelę na poborowych fińskiej armii w ostatnich dekadach XX wieku. W ich wyniku badacze odkryli, iż w ciągu 23 lat liczba chorych na astmę w Finlandii wzrosła aż 6-krotnie. Po 10 latach efekty programu okazały się niezmiernie satysfakcjonujące. Mimo wzrastającej liczby chorych (która wynika z lepszego rozpoznania tej choroby) liczba hospitalizacji z powodu astmy spadła o 54% z 110 000 w 1993 roku do 51 000 w 2003 roku. W 1993 roku 7212 pacjentów w wieku produkcyjnym (9% z 80 133 ogólnej liczby chorych na astmę) otrzymywało rentę – dla porównania w 2003 już tylko 1741 (1,5% 
z 116 067 chorych). Co równie ważne, mimo rosnącej liczby chorych spadły koszty ich leczenia – w 1993 roku koszty wynoszące 218 milionów euro spadły do 213,5 milionów euro w 2003 roku. Średni roczny koszt leczenia pacjenta w tym samym okresie spadł o 36% 
(z 1611 euro to 1031 euro) [www.mojaastma.org.pl, stan z dnia 16 listopada 2011 r.].
 
W Europie demencja starcza dotyka 5% osób powyżej 65. roku życia. Wskaźnik ten wzrasta do 1/3 wśród osób, które dożywają 90 lat. Według Raportu PhRMA (Amerykańskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych) na temat choroby Alzheimera 
z 2010 r., koszt leczenia i hospitalizacji pacjentów z chorobą Alzheimera może wzrosnąć trzykrotnie do 2015 r., o ile nie zostanie dokonany znaczny postęp na polu profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia tej choroby. Innowacyjne leki wykorzystywane w leczeniu tej choroby spowalniają jej rozwój i pozwalają pacjentom na samodzielne funkcjonowanie średnio przez 30 miesięcy dłużej, zanim zaczynają potrzebować stałej opieki lekarskiej. Jeśli zastosowanie leków nowej generacji pozwoli opóźnić początek choroby o 5 lat, liczba pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera spadnie o 43%, co przełoży się na oszczędności rzędu miliardów dolarów rocznie w krajach, gdzie chorzy będą mieli dostęp do leków tej klasy.
 
Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że międzynarodowy, innowacyjny przemysł farmaceutyczny prowadzi obecnie badania nad opracowaniem setek nowych, potencjalnych leków, które będą miały znaczący wkład w zarządzanie problemem starzejącego się społeczeństwa. Oprócz tego prowadzą liczne kampanie edukacyjne, które mają na celu poprawę zrozumienia ważnych obszarów chorobowych, promowanie profilatyki, która umożliwia wczesne postawienie diagnozy i podjęcie odpowiedniego leczenia. Prace nad raportem będą kontynuowane w przyszłym roku, który został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych.
 
Raport „Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek” jest dostępny pod adresem www.pracodawcyrp.pl oraz www.amcham.pl.  Patronat medialny nad raportem objęły TVN CNBC, „Rynek Zdrowia”, www.rynekzdrowia.pl 
i serwis „Prawo i Zdrowie”.
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Organizacja powstała w listopadzie 1989 r., reprezentuje interesy ponad 7 000 firm: od małych przedsiębiorstw, po największe w skali kraju. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają przeszło 3 miliony pracowników. Zdecydowana większość z nich (85%) to firmy prywatne. 
 
Komitet Farmaceutyczny działający przy Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce skupia innowacyjne firmy farmaceutyczne nakierowane na badania i rozwój. Zadaniem komitetu jest wymiana informacji na temat rynku farmaceutycznego oraz wypracowywanie wspólnego stanowiska firm innowacyjnych w istotnych dla ich działalności kwestiach i prezentowanie go w kontaktach 
z instytucjami działającymi  w ochronie zdrowia. 
 

Komentarze

Dodaj komentarz:

Pozostało 1000 znaków