zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Wyszukiwarka artykułów:

Efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej 03-01-2019

Zasady oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom i młodzieży będą zależały od wewnętrznych rozstrzygnięć przyjętych w danej placówce. Przepisy nie określają częstotliwości, z jaką taka ocena powinna być dokonywana. Jednak w odniesieniu do dzieci i uczniów z niepełnosprawnością wskazują, że co najmniej dwa razy w roku zespół powinien dokonać wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka z uwzględnieniem oceny efektywności indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Z uwagi na to ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sformułowanie na jej podstawie wniosków do dalszej pracy z uczniem może odbywać się również z taką częstotliwością, co pozwoli w jednym czasie na kompleksową analizę działań podejmowanych w szkole na rzecz wszystkich uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Ponadto dyrektor, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, powinien przedstawić radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola lub szkoły. Zasadne więc jest, by ocena efektywności udzielanej przez przedszkole i szkołę pomocy dokonywana była co najmniej 2 razy w roku, np. w związku z podsumowaniem pracy półrocznej i z końcem roku szkolnego. Pozwoli to na monitorowanie postępów dzieci, racjonalne organizowanie wsparcia i reagowanie na bieżące potrzeby wychowanków. Półroczna (semestralna) ocena pozwoli również prognozować potrzeby szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – optymalnym rozwiązaniem byłoby dokonanie analizy potrzeb dzieci i uczniów w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed opracowaniem arkusza organizacji (tj. do 30 kwietnia danego roku szkolnego), z uwagi na konieczność racjonalnego zaplanowania liczby godzin przeznaczonych na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym i ewentualne zaplanowanie zwiększenia zatrudnienia specjalistów.

W zakresie oceny skuteczności pomocy udzielanej dzieciom i uczniom można bazować na:

  • ocenie postępów dziecka dokonanej przez specjalistów, np. logopedę, psychologa, terapeutę (specjalistyczna ocena postępów terapii, realizacja celów określonych w programie zajęć, w którym dziecko uczestniczy, ocena efektywności zawarta w dziennikach zajęć specjalistów),
  • wynikach obserwacji pedagogicznych prowadzonych przez nauczycieli (arkusze obserwacji, analiza prac dziecka/ucznia, obserwacja zachowania),
  • ocenie rodziców i samego ucznia (np. wywiad, rozmowa, kwestionariusz obserwacji).

 

 

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl

Komentarze